Polski Ład

 

Jak już Państwu wiadomo, od nowego roku będziemy świadkami wielu zmian w przepisach, związanych z wprowadzeniem rządowego programu Polski Ład . W cyklu artykułów, postaramy się Państwu przedstawić i wyjaśnić najważniejsze z nich. Dzisiaj sygnalizujemy kilka zmian, które znajdą się nowym, Polskim Ładzie.

Likwidacja amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

Polski Ład przewiduje wyłączenie od 1 stycznia 2022 r. z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych. Obecnie odpisy amortyzacyjne od takich składników stanowią koszty. Jednocześnie jednak ich odpłatne zbycie w ramach wykonywania działalności, jak również po ich wycofaniu z firmy, nie generuje przychodu firmowego. Przychody z tego tytułu rozliczane są w pdof * jako odpłatne zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 3 oraz art. 14 ust. 2c ustawy o pdof. W związku z tym zbycie ich po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały nabyte, skutkuje brakiem obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu. Jednocześnie odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnej przed upływem tego okresu, pozwala na skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Projekt zakłada, że niezależnie od profilu działalności gospodarczej, w jakiej są wykorzystywane, nieruchomości o charakterze mieszkalnym, nie tylko nie będą one podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.

Prywatny majątek na usługach firmowych

Jeżeli przedsiębiorca wprowadza do firmy składnik prywatnego majątku, który kupił kilka lat wcześniej, wówczas jego rzeczywista wartość rynkowa w momencie przekazania do firmy jest znacznie niższa niż w chwili zakupu. Jednak dla ustalenia jego wartości początkowej, nie ma to znaczenia. W efekcie, o ile podatnik posiada dowód jego zakupu, to mimo, że na dzień przyjęcia go do używania w firmie ma dużo niższą wartość, amortyzowany jest jak nowy środek trwały.

Od 1 stycznia 2022 r. wartość początkowa składnika majątku, który przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych został nabyty do majątku prywatnego osoby fizycznej i tak był wykorzystywany, gdy jego wartość rynkowa będzie niższa od ceny nabycia - wówczas to wartość rynkowa będzie wyznaczała jego wartość początkową.

Sprzedaż składnika poleasingowego

Gdy przedsiębiorca, po zakończeniu użytkowania w działalności gospodarczej składnika wykorzystywanego w leasingu operacyjnym, wykupi go do majątku prywatnego, wówczas przychód z jego sprzedaży jest kwalifikowany jako przychód ze sprzedaży innych rzeczy. To oznacza, że gdy nastąpi ono po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, to z tego tytułu w ogóle nie powstaje przychód w pdof. Natomiast nowelizacja przewiduje rozszerzenie katalogu przychodów z działalności gospodarczej o przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi stanowiącymi przedmiot umów leasingu operacyjnego, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Wygaszanie karty podatkowej

Polski Ład przewiduje, że od 1 stycznia 2022 r. stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z niej na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą ją kontynuować. Stąd od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania.

*pdof - podatek dochodowy od osób fizycznych

 

baza danych BDO

Jak informuje "Gazeta Podatkowa", za niedokonanie rejestracji w BDO do 31 grudnia ustawodawca przewidział karę od 5 tys. do nawet miliona złotych, nie wykluczając także sankcji w postaci aresztu. Ponadto, za gospodarowanie odpadami niezgodne z deklaracją grozi kara grzywny lub aresztu, za niedopełnienie formalności administracyjnych kara pieniężna identyczna jak za brak wpisu w terminie (od 5 tys. do miliona zł), natomiast za transport odpadów bez zgłoszenia do rejestru kara wynosić ma od 2 tys. do 10 tys. zł.Zdecydowanie lepiej dopełnić wszystkich formalności i postępować zgodnie z deklaracjami, bo kary zapowiadają się dotkliwe. BDO wymaga rejestracji przed końcem roku, w przeciwnym razie przedsiębiorcom mającym obowiązek dokonania wpisu grożą dotkliwe kary, w tym nawet pozbawienie wolności - informuje "Gazeta Podatkowa". BDO czeka na ciebie do 31 grudnia, lepiej się nie spóźnij Obowiązek wpisu do BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami mają przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady, sprzedają opony, oleje, sprzęt elektroniczny, wszelkie produkty w opakowaniach jak również te, które opakowania produkują lub nabywają na terenie Unii Europejskiej. Zapisać się w rejestrze BDO należy do 31 grudnia 2019 roku, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku nastąpi pełna elektronizacja bazy danych BDO. Każdy zarejestrowany przedsiębiorca otrzyma dostęp do indywidualnego konta internetowego.

Biała lista podatników VAT cd.

Wykaz podatników VAT z konsekwencjami Do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu podatników VAT nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych - poinformowało w tym tygodniu ministerstwo finansów. Obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Nowe zasady potwierdzania zapłaty należności "W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r." - czytamy w komunikacie resortu finansów. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych. Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie. Warto pamiętać, że w wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie. Co zrobić, jeśli w wykazie brakuje rachunku Jeżeli podatnik stwierdzi, że na wykazie nie znajduje się informacja o jego rachunku, wówczas powinien sprawdzić, czy: 1. zgłosił do urzędu skarbowego swój rachunek oraz 2. czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli okaże się, że warunki te nie są spełnione, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, na podstawie którego urząd skarbowy zmieni dane zamieszczane w wykazie. Jak zaktualizować dane - spółki zarejestrowane w KRS składają aktualizację na druku NIP-8, natomiast spółki cywilne na druku NIP-2 - bezpośrednio do urzędu skarbowego, - przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, aktualizują dane przez wysłanie wniosku za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG, aktualizują dane na druku NIP-7. Gdzie zgłaszać błędy - do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., - do CEIDG - w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG, - do odpowiednich banków - w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku. Rachunki wirtualne Przypominamy, że tzw. rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wykazie, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu. Dodatkowo w listopadzie planujemy udostępnienie narzędzia, dzięki któremu za pomocą systemów informatycznych (w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację, czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Rachunki bankowe i SKOK-ów Istotną kwestią jest brak w wykazie rachunków własnych banków i SKOK-ów, jak też ministerstw czy izb administracji skarbowej, które są prowadzone przez te instytucje dla celów ich gospodarki własnej. Chodzi m.in. o przyjęcie zapłaty wynagrodzenia za usługę wynajmu powierzchni biurowej, przyjęcia zapłaty z tytułu nabywanych przez bank/SKOK wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności) czy też przyjęcia zapłaty w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności faktoringowej. Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne, które mają na celu jednoznaczne uregulowanie tej kwestii przed 1 stycznia 2020 r. w taki sposób, żeby tego typu rachunki nie musiały podlegać sprawdzaniu przez płatników z wykazem.

Biała lista podatników VAT

Od początku września 2019 r. została utworzona baza wszystkich podatników VAT, tzw. biała lista podatników VAT. W bazie znajdują się dane, takie jak: nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, PESEL, adres siedziby, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, jak również ich NIP i PESEL, data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT, numery rachunków bankowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Baza ta jest aktualizowana w każdy dzień roboczy. Biała lista podatników VAT to prowadzony przez Szefa KAS elektroniczny wykaz podmiotów: - w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT, - zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Wykaz jest udostępniony: na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki tej bazie podatnik ma możliwość bezpłatnego prześledzenia całej historii rejestracji swoich kontrahentów dla celów VAT w okresie ostatnich 5 lat, co spowoduje, że podatnicy zminimalizują ryzyko wplątania się w tzw. karuzele vatowskie. Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukać według NIP, REGON, numeru konta lub fragmentu nazwy (nazwiska) wyszukiwanego podmiotu. Wykaz zawiera przede wszystkim numery rachunków bankowych przedsiębiorców (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP lub CEIDG), na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat. Ważne, iż w momencie sprawdzenia podatnik otrzymuje również informację o dacie i godzinie, w której dokonał sprawdzenia czy rachunek figuruje w wykazie. Jeżeli dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku w wykazie, wówczas podatnik będzie miał pewność, że dokonał przelewu na właściwy i aktualny rachunek. W przypadku, gdyby dane zawarte w wykazie nie zostały zaktualizowane przez urząd skarbowy, podatnik dokonujący przelewu na nieaktualny rachunek nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa KAS wniosek wraz z uzasadnieniem o usunięcie lub sprostowanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Jednak szef KAS może odmówić, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania danych zawartych w wykazie wskazanych we wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym. Sankcje za przelew na inny rachunek Od początku 2020 r. podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale tylko do wysokości kwoty podatku VAT, związanego z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie zostanie dokonana na rachunek podatnika zawarty w wykazie i w zakresie transakcji, których wartość przekroczy 15 000 zł. Odpowiedzialność solidarna nabywcy będzie mogła być wyłączona w sytuacji, gdy podatnik dokonujący płatności zapłaci należność na rachunek inny niż zawarty w wykazie, pod warunkiem że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej: 1) NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, lub osoby trzeciej, 2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo nazwisko i imię oraz adres), 3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności, 4) wysokość należności zapłaconej na ten rachunek i dzień zlecenia przelewu. Tak więc obecnie podatnicy VAT powinni zweryfikować rachunki bankowe swoich kontrahentów, na które dokonują zapłaty, i porównać je z danymi zawartymi w ministerialnym wykazie. Pamiętać bowiem należy, że to nabywca będzie ponosił ryzyko dokonania przelewu na niewłaściwe konto. API nowego wykazu podatników VAT Ministerstwo Finansów udostępniło opis interfejsu programistycznego API nowego wykazu podatników VAT, tj. wykazu podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. API zawiera dwie metody odpytywania o dane z wykazu: 1) Metodę pełną "search" - aby z niej skorzystać, podatnik musi wybrać jeden z parametrów: NIP, fragment nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlone informacje o podmiocie i uzyska: cały zakres danych z wykazu o podmiotach, o które pyta podatnik, unikalny identyfikator - klucz elektroniczny, który jest potwierdzeniem wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę zapytania). 2) Metodę uproszczoną "check", która poprzez API skrócone będzie łączyła podatnika z wykazem po wprowadzeniu parametrów zapytania: NIP lub REGON, NUMER RACHUNKU, DATA, na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź. W odpowiedzi API zwróci następujące informacje: TAK lub NIE - informacje, które oznaczają, że dany rachunek przypisany jest (lub nie jest) do wyspecyfikowanego numeru podmiotu (w dniu DATA), elektroniczny klucz, który potwierdza wykonanie zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została udzielona odpowiedź i datę składania zapytania). Korzystanie z API jest limitowane. Można złożyć 10 zapytań o maksymalnie 30 podmiotów jednocześnie. Po wyczerpaniu tego limitu dostęp do API będzie zablokowany do godziny 000. Podstawa prawna Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ryczałt czy KPiR – co wybrać

Odpowiedniego wyboru należy dokonać już na początku podjęcia decyzji o otwarciu własnego biznesu gdyż już podczas rejestracji firmy należy wskazać sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY Ryczałt należy do jednego z najprostszych sposobówrozliczania się z urzędem skarbowym. Opodatkowaniu podlega tu przychód, który osiągamy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W ryczałcie nie występuje skala podatkowa jak ma to miejsce w KPiR. Obowiązuje natomiast 7 stawek podatkowych: 2%, 3%, 5,5% 8,5%, 10%, 17% lub 20%. Wysokość stawki, która będzie nas obowiązywać, zależy od rodzaju działalności jaką zamierzamy prowadzić. Na przykład w przypadku handlu stawka będzie wynosić 3% natomiast dla wolnych zawodów stawka wzrasta do 20%. Niestety istnieje też ryzyko, że rodzaj prowadzonej działalności może być wyłączony spod możliwości opodatkowania ryczałtem. W takiej sytuacji pozostaje nam zastosowanie KPiR. W załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym znajdziemy wykaz usług, których świadczenie wyłącza nas z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy pamiętać, że w ryczałcie opodatkowany jest przychód więc nie mamy możliwości wpływania na wysokość podatku za pomocą odliczenia kosztów naszej działalności. Plusem jaki daje na fiskus w sytuacji zastosowania ryczałtu jest: - prosta ewidencja księgowa; - niskie i nieznaczne koszty prowadzenia działalności; - brak konieczności prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz brak obowiązku przeprowadzania spisu z natury; - brak konieczności prowadzenia karty przychodów pracowników w przypadku zatrudnienia; - w wielu przypadkach niższe stawki podatkowe; - możliwość rozliczania się kwartalnie w przypadku rozpoczęcia działalności lub gdy limit przychodów w poprzednim roku nie przekroczył równowartości 25.000,00 EUR. Minusami natomiast: - brak wspólnego rozliczania się z małżonkiem; - brak możliwości rozliczania się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci; - limit przychodów, którego przekroczenie powoduje wyłączenie z możliwości opodatkowania się ryczałtem w roku następnym i konieczność prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów (równowartość 250.000,00 EUR w poprzednim roku podatkowym); - konieczność zapłaty podatku w przypadku straty. KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Jest to również jedna z prostszych metod rozliczania się z urzędem skarbowym i obecnie najpowszechniejsza forma opodatkowania. W KPiR można wybrać w jaki sposób chcemy się rozliczyć z fiskusem. Do wyboru mamy 2 opcje: - rozliczanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa: 18% i 32%); - zastosowanie podatku liniowego (19%). W Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w przeciwieństwie do ryczałtu rozlicza się koszty jakie ponosimy z tytułu prowadzenia działalności a to oznacza możliwość obniżenia kwoty odprowadzanego podatku. Plusami zastosowania tej formy opodatkowania są: - możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, ale tylko w sytuacji opodatkowania na zasadach ogólnych; - brak płatności podatku w przypadku straty z działalności gdyż uwzględnia się koszty uzyskania przychodu; - możliwość zastosowanie podatku liniowego w sytuacji osiągania dużych przychodów; - brak limitu na odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu, najmu, leasingu lub dzierżawy samochodu osobowego o wartości do 150.000,00 PLN; - możliwość odliczenia 75% wydatków związanych z eksploatacją osobowego samochodu firmowego w sytuacji gdy nie prowadzi się ewidencji pojazdu lub wykorzystuje się go również do celów prywatnych; - gdy prowadzona jest ewidencja a samochód jest wykorzystywany tylko dla celów służbowych odliczyć można 100% wydatków eksploatacyjnych; - uwzględnianie wynagrodzenia najbliższych członków rodziny jako osób współpracujących w kosztach uzyskania przychodu; - jest korzystniejszy w przypadku wysokich kosztówprowadzenia działalności oraz w przypadku zatrudniania pracowników; - mamy świadomość ryzyka naszej działalności co wiąże się z niepewnym przychodem – w tej sytuacji gdy nie ma przychodu i dochodu czyli nie ma podatku. Polecamy: Elektroniczna dokumentacja podatkowa Minusami natomiast: - wyższe stawki podatkowe niż ma to miejsce w przypadku ryczałtu; - bardziej skomplikowana ewidencja księgowa; - limit przychodów, którego przekroczenie powoduje wyłączenie z możliwości opodatkowania się KPiR w roku następnym i konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych (2.000.000,00 EUR w poprzednim roku podatkowym). Niestety nie ma możliwości przyłożenia kalki i uzyskania jednoznacznej odpowiedzi, która forma opodatkowania jest najlepsza. Sytuacja każdego przedsiębiorcy jest inna i wszystko zależy od różnych czynników. Dlatego niezbędna jest odpowiednia analiza profilu działalności, kalkulacjaprzychodów i kosztów oraz indywidualne podejście do każdego kto chce rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dopiero takie podejście pozwoli nam wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla każdego z nas.

Nasza witryna internetowa używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających ze strony w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych. Mechanizm ten można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności.